Sobota před 6. nedělí v době postní C – Lv 23, 1-8

1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2Promluv k synům Izraele a řekni jim: Toto jsou Hospodinovy svátky, které budete svolávat, svatá shromáždění — to jsou mé svátky: 3Šest dní se bude vykonávat práce a sedmého dne je nejsvětější sobota, svaté shromáždění. Nebudete dělat žádnou práci, je to Hospodinova sobota ve všech vašich sídlech. 4Toto jsou Hospodinovy svátky, svatá shromáždění, která budete svolávat v jejich určený čas. 5Prvního měsíce, čtrnáctého dne toho měsíce navečer je velikonoční oběť Hospodinu. 6Patnáctého dne toho měsíce je Hospodinův svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. 7Prvního dne budete mít svaté shromáždění. Nebudete dělat žádnou všední práci. 8Po sedm dní budete přinášet Hospodinu ohnivé oběti; sedmého dne bude svaté shromáždění. Nebudete dělat žádnou všední práci.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: