Sobota před 6. nedělí v době postní C – L 22, 1-13

1Blížil se svátek nekvašených chlebů, který se nazývá Pascha, to jest velikonoce. 2Velekněží a učitelé Zákona hledali způsob, jak by ho odstranili, báli se však lidu. 3Tu Satan vstoupil do Judy, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti. 4Odešel a promluvil s velekněžími a veliteli chrámové stráže, jak by jim ho vydal. 5Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze. 6Juda souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal někde stranou od zástupu. 7Přišel den nekvašených chlebů, ve kterém měl být obětován velikonoční beránek. 8Ježíš poslal Petra a Jana a řekl: „Jděte a připravte nám beránka, abychom pojedli.“ 9Oni mu řekli: „Kde chceš, abychom jej připravili?“ 10Řekl jim: „Hle, až vejdete do města, potká vás člověk, který ponese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde, 11a hospodáři toho domu řekněte: ‚Učitel ti praví: Kde je místnost, kde bych pojedl se svými učedníky velikonočního beránka?‘ 12A on vám ukáže velkou horní místnost, již prostřenou; tam jej připravte.“ 13Odešli a nalezli vše, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: