Sobota před 6. nedělí v době postní B – Jr 33, 10-16

10Toto praví Hospodin: Na tomto místě, o kterém říkáte, že je zcela zpustošené, bez lidí a bez zvěře, v judských městech a na jeruzalémských ulicích, které jsou opuštěné, bez lidí, bez obyvatel a bez zvěře, bude znovu slyšet 11hlas jásotu a hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas těch, kteří říkají: Vzdejte chválu Hospodinu zástupů, protože Hospodin je dobrý, protože jeho milosrdenství je navěky, když přinášejí do Hospodinova domu oběť díků. Změním totiž úděl této země jako na počátku, praví Hospodin. 12Toto praví Hospodin zástupů: Na tomto zcela zpustošeném místě, bez lidí i zvěře, a ve všech jeho městech bude znovu příbytek pastýřů, kteří nechávají odpočívat stádo. 13Ve městech pohoří, ve městech Šefely, ve městech na Negebu, v zemi Benjamín, v okolí Jeruzaléma i v judských městech bude znovu pod rukama toho, kdo je počítá, procházet stádo, praví Hospodin. 14Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy naplním to dobré slovo, které jsem promluvil o domě izraelském a o domě judském. 15V oněch dnech a v oné době způsobím, aby Davidovi vyrašil spravedlivý Výhonek. Bude v zemi vykonávat právo a spravedlnost. 16V oněch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. Toto je jméno, jímž ho budou nazývat: Hospodin je naše spravedlnost.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: