Sobota před 6. nedělí v době postní A – Pl 3, 55-66

55Ze dna cisterny jsem vzýval tvé jméno, Hospodine. 56Uslyšel jsi můj hlas: Nezavírej své ucho před mojí prosbou o úlevu, před mým voláním o pomoc. 57Přiblížil ses v den, kdy jsem tě volal. Řekl jsi: Neboj se! 58Vedl jsi, Panovníku, spory mé duše, vykoupil jsi můj život. 59Viděl jsi, Hospodine, mně způsobenou křivdu. Zjednej mi právo! 60Viděl jsi všechnu jejich pomstu, všechny jejich plány proti mně. 61Slyšel jsi jejich hanění, Hospodine, všechny jejich plány proti mně. 62Slova mých protivníků a jejich mumlání proti mně po celý den. 63Pohleď, sedí nebo stojí, jsem jejich posměšnou písničkou. 64Odplať jim, Hospodine, za to, co vykonali, za skutky jejich rukou. 65Dej jim zatvrzelé srdce, na ně dopadne tvoje kletba. 66Stíhej je s hněvem a vyhlaď je zpod nebes, Hospodine.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: