Sobota před 6. nedělí po Zjevení Páně B – Mt 26, 6-13

6 Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného, 7přistoupila k němu žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, a když byl u stolu, vylila mu ji na hlavu. 8 Když to jeho učedníci uviděli, rozhořčili se a řekli: „K čemu tato ztráta? 9Vždyť se to mohlo draze prodat a peníze dát chudým.“ 10Ježíš to poznal a řekl jim: „Proč působíte té ženě těžkosti? Vykonala na mně dobrý skutek. 11Vždyť chudé máte stále s sebou, mne však nemáte stále. 12 Když ona vylila tento olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. 13Amen, pravím vám, kdekoli po celém světě bude hlásáno toto evangelium, bude se na její památku mluvit také o tom, co ona učinila.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: