Sobota před 6. nedělí po Zjevení Páně A – Dt 30, 1-9a

1I stane se, když (na tebe přijdou) všechny tyto věci, požehnání i kletby, které jsem ti předložil, a (připomeneš si je ve svém srdci) mezi všemi národy, kam tě Hospodin, tvůj Bůh, zahnal, 2navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a uposlechneš ho, jak ti dnes přikazuji, ty i tvoji synové, celým svým srdcem a celou svou duší, 3Hospodin, tvůj Bůh, změní tvůj úděl, slituje se nad tebou a znovu tě shromáždí ze všech národů, kam tě Hospodin, tvůj Bůh, rozptýlil. 4I kdyby byli tvoji zapuzení na konci nebes, také odtamtud tě Hospodin, tvůj Bůh, shromáždí, i odtamtud tě dovede. 5Hospodin, tvůj Bůh, tě přivede do země, kterou obsadili tvoji otcové, a obsadíš ji. Prokáže ti dobro a rozmnoží tě víc než tvé otce. 6Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce a srdce tvého potomstva, abys miloval Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a byl živ. 7Hospodin, tvůj Bůh, dá všechna tato prokletí na tvé nepřátele a na (ty, kdo tě nenávidí a pronásledují.) 8Ty však se navrátíš, uposlechneš Hospodina a budeš plnit všechny jeho příkazy, které ti dnes přikazuji. 9Hospodin, tvůj Bůh, ti daruje hojnost k dobrému při všem díle tvých rukou, v plodu tvého lůna, v plodu tvé zvěře i v plodu tvé země, neboť Hospodin nad tebou bude znovu jásat k dobrému, jako jásal nad tvými otci,

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: