Sobota před 5. nedělí velikonoční A – Jr 26, 20-24

20Ještě někdo prorokoval v Hospodinově jménu, Úrijáš, syn Šemajášův z Kirjat-jeárímu; prorokoval proti tomuto městu a proti této zemi stejnými slovy jako Jeremjáš. 21Když král Jójakím, všichni jeho hrdinové a všechna knížata uslyšeli jeho slova, král ho chtěl dát usmrtit. Když to Úrijáš uslyšel, bál se, utekl a šel do Egypta. 22Král Jójakím poslal do Egypta muže, totiž Elnátana, syna Akbórova, a s ním jiné muže do Egypta. 23Vyvedli Úrijáše z Egypta a přivedli ho ke králi Jójakímovi. Ten ho zabil mečem a jeho mrtvolu odhodil do hrobu obyčejných lidí. 24Ovšem ruka Achíkama, syna Šáfanova, byla s Jeremjášem a nebyl dán do ruky lidu, aby ho usmrtil.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: