Sobota před 5. nedělí v době postní B – Ž 51, 1-12

3Smiluj se nade mnou, Bože, podle svého milosrdenství! Podle svého hojného slitování vymaž má přestoupení! 4Dokonale mě umyj od mého provinění a od mého hříchu mě očisti. 5Já svá přestoupení uznávám, svůj hřích mám před sebou ustavičně. 6Proti tobě samému jsem zhřešil, udělal jsem to, co je zlé v tvých očích. A tak jsi spravedlivý, když mluvíš, jsi dokonalý, když konáš soud. 7Hle, byl jsem zplozen v nepravosti, matka mě počala v hříchu. 8Hle, ty máš zalíbení v niterné opravdovosti a vskrytu mi dáváš poznat moudrost. 9Očisti mě od hříchu yzopem, a budu čistý, umyj mě, a budu nad sníh bělejší. 10Dej, ať uslyším veselí a radost, ať se zaradují kosti, kterés zdeptal. 11 Skryj svou tvář před mými hříchy a všechna má provinění vymaž. 12Stvoř mi čisté srdce, ó Bože! Obnov v mém nitru pevného ducha!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: