Sobota před 5. nedělí v době postní A – Ez 36, 8-15

8A vy, izraelské hory, poskytnete své větvoví a ponesete své ovoce pro můj izraelský lid, protože se přiblížil jeho příchod. 9Vždyť hle, já jsem s vámi. Obrátím se k vám a budete obdělávány a osívány. 10A rozmnožím na vás lidi, úplně celý dům izraelský. Města budou obydlena a trosky budou vybudovány. 11Rozmnožím na vás lidi i zvěř, rozmnoží se a rozplodí se. Osídlím vás jako dřív a budu vám prokazovat dobro více než ve vašich počátcích. I poznáte, že já jsem Hospodin. 12Uvedu na vás lidi, svůj izraelský lid, obsadí vás a budete pro ně dědictvím. Už je více nebudete připravovat o děti. 13Toto praví Panovník Hospodin: Jelikož vám říkají: Ty jsi požírala lidi a připravovala jsi své národy o děti, 14proto už nebudeš lidi požírat a své národy už nebudeš připravovat o děti, je výrok Panovníka Hospodina. 15Nenechám už k tobě zaznít hanění národů a nebudeš už snášet tupení lidí. Své národy už nepřivedeš k pádu, je výrok Panovníka Hospodina.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: