Sobota před 5. nedělí po Zjevení Páně A – Mk 7, 1-8

1Shromáždili se k němu farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. 2A uviděli některé z jeho učedníků, že jedí chleby nečistýma, to jest neomytýma rukama. 3Farizeové a všichni Židé, držíce tradici starších, totiž nejedí, dokud si (k zápěstí) neumyjí ruce. 4Když přijdou z tržiště, nejedí, jestliže se neomyjí. A je ještě mnoho jiného, co převzali a drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob [a lehátek]. 5Farizeové a učitelé Zákona se ho ptali: „Proč tvoji učedníci nežijí podle tradice starších, ale jedí chléb nečistýma rukama?“ 6On jim však řekl: „Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je napsáno: ‚Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. 7Marně mne však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy.‘ 8Opustili jste přikázání Boží a držíte tradici lidí.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: