Sobota před 5. nedělí po Zjevení Páně A – Iz 29,13-16

13Panovník řekl: Protože se tento lid přibližoval svými ústy a ctili mne svými rty, ale jeho srdce se ode mne daleko vzdálilo — jejich bázeň přede mnou je (naučena z příkazu lidí,) 14proto hle, já znovu podivuhodně naložím s tímto lidem, podivuhodně a neobyčejně. A zahyne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zahalena. 15Běda těm, kdo (se drží hluboko od Hospodina, aby skrývali) svůj plán. Jejich dílo se děje v temnotě a říkají: Kdo nás vidí? Kdo o nás ví? 16Ta vaše převrácenost! Zdali se hlína cení stejně jako hrnčíř? Což řekne dílo o svém Tvůrci: Neučinil mě, a výtvor poví o tom, kdo ho utvořil: Ničemu nerozumí?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: