Sobota před 4. nedělí velikonoční C – Ez 28, 25-26

25Toto praví Panovník Hospodin: Až shromáždím dům izraelský z národů, do nichž byli rozptýleni, a posvětím se mezi nimi před očima těch národů, budou bydlet na své půdě, kterou jsem dal svému otroku Jákobovi. 26Budou na ní bydlet v bezpečí, postaví domy a vysadí vinice. Budou bydlet v bezpečí, až vykonám soudy nade všemi z jejich okolí, kteří jimi opovrhují. I poznají, že já jsem Hospodin, jejich Bůh.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: