Sobota před 4. nedělí v době postní C – L 15, 1-10

1K Ježíšovi se přibližovali všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. 2Farizeové a učitelé Zákona reptali: „Tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi.“ 3Řekl jim toto podobenství: 4„Kdo z vás, má-li sto ovcí a jednu z nich by ztratil, nezanechá těch devadesát devět v pustině a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenalezne? 5A když ji nalezne, vloží si ji s radostí na svá ramena, 6přijde domů, svolá přátele a sousedy a řekne jim: ‚Zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, která se ztratila.‘ 7Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“ 8„Nebo nějaká žena, která má deset drachem a jednu by ztratila, což nezapálí lampu, nevymetá dům a pečlivě nehledá, dokud ji nenalezne? 9A když ji najde, svolá přítelkyně a sousedky a řekne: ‚Zaradujte se se mnou, protože jsem nalezla drachmu, kterou jsem ztratila.‘ 10Tak, pravím vám, je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: