Sobota před 4. nedělí v době postní B – Nu 20, 22-29

22Synové Izraele, celá ta pospolitost, vyrazili z Kádeše a přišli na horu Hór. 23Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi na hoře Hór, na hranici edómské země: 24Áron bude připojen ke svému lidu — nevejde do země, kterou jsem dal synům Izraele, protože jste se vzepřeli mému příkazu při Vodách sváru. 25Vezmi Árona a jeho syna Eleazara a vyveď je na horu Hór. 26Svlékni Áronovi jeho roucho a oblékni jej jeho synu Eleazarovi. Áron bude připojen ke svému lidu, zemře tam. 27Mojžíš učinil, jak Hospodin přikázal. Před očima celé pospolitosti vystoupili na horu Hór. 28Mojžíš svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl jej jeho synu Eleazarovi. Áron tam zemřel na vrcholu hory. Mojžíš pak s Eleazarem sestoupil z hory. 29Když celá pospolitost viděla, že Áron skonal, celý dům izraelský oplakával Árona po třicet dní.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: