Sobota před 4. nedělí po Zjevení Páně B – Dt 13, 1-5

1 Všechno, co vám přikazuji, to zachovávejte a plňte. Nic k tomu nepřidávej ani z toho nic neubírej. 2Jestliže ve tvém středu povstane prorok či ten, kdo má sen, a učiní pro tebe znamení nebo div, 3i kdyby se naplnilo to znamení nebo div, které ti řekl se slovy: Pojďme za jinými bohy, (které jsi neznal) a služme jim, 4neuposlechni slova toho proroka či toho, kdo má sen, protože Hospodin, váš Bůh, vás zkouší, aby poznal, jestli milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší. 5Za Hospodinem, svým Bohem, jděte, jeho se bojte, jeho příkazy zachovávejte, jej poslouchejte, jemu služte a k němu přilněte.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: