Sobota před 4. nedělí adventní A – Ž 80, 2-8.18-20

2Pastýři Izraele, naslouchej! Ty, jenž vodíš Josefa jako ovce, jenž trůníš na cherubech, zaskvěj se   3před Efrajimem, Benjamínem a Manasesem! Probuď svou sílu a pojď nás zachránit!   4Bože, obnov nás! Rozjasni svou tvář a budeme zachráněni.   5Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš planout při modlitbách svého lidu?   6Krmil jsi je chlebem slz, napájel jsi je slzami plnou měrou.   7Pro své sousedy jsi nás učinil předmětem sváru a naši nepřátelé se nám posmívají.   8Bože zástupů, navrať nás zpět! Rozjasni svou tvář a budeme zachráněni. 18Budiž tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad synem člověka, kterého sis vypěstoval.   19My se tě nepustíme, zachovej nás při životě a budeme vzývat tvé jméno.   20Hospodine, Bože zástupů, navrať nás zpět! Rozjasni svou tvář a budeme zachráněni.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: