Sobota před 33. nedělí v mezidobí C – L 17, 20-37

20Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat; 21ani neřeknou: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘. Neboť hle, Boží království je mezi vámi.“ 22Učedníkům řekl: „Přijdou dny, kdy zatoužíte spatřit aspoň jeden ze dnů Syna člověka, ale nespatříte. 23A budou vám říkat: ‚Hle, zde je‘ nebo ‚hle, tam!‘ Nechoďte a neběhejte za nimi. 24Neboť jako blýskající se blesk září z jedné končiny pod nebem do druhé končiny pod nebem, tak bude Syn člověka ve svém dni. 25Napřed však musí mnoho vytrpět a být tímto pokolením zavržen. 26A jak bylo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka: 27jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny. 28Podobně bylo za dnů Lota: jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli, 29avšak toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a zahubil všechny. 30Právě tak to bude toho dne, kdy se zjeví Syn člověka. 31Kdobude v onen den na střeše a své věci bude mít v domě, ať nesestupuje, aby si je vzal; a podobně kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. 32Pamatujte na Lotovu ženu. 33Kdo by usiloval svoji duši zachovat, ztratí ji, kdo však by ji ztratil, zachová ji k životu. 34Pravím vám, že té noci budou dva na jednom lůžku, jeden bude vzat, a druhý zanechán. 35Dvě budou spolu mlít, jedna bude vzata, a druhá zanechána. 36Dva budou na poli, jeden bude vzat, a druhý zanechán.37Řekli mu: „Kde to bude, Pane?“ On jim řekl: „Kde je tělo, tam se shromáždí i supi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: