Sobota před 32. nedělí v mezidobí C – Ž 145, 1-4.17-21

1Budu tě vyvyšovat, Bože můj, králi, a dobrořečit tvému jménu — navěky a navždy. 2Každý den ti budu dobrořečit a chválit tvé jméno navěky a navždy. 3Veliký je Hospodin, je nejvýš chvályhodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. 4Od pokolení do pokolení oslavují tvé skutky a zvěstují tvé mocné činy. 17Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách a věrný ve všech svých skutcích. 18Hospodin je blízko všem, kdo k němu volají, všem, kdo ho vzývají v pravdě. 19Touhu těch, kdo se ho bojí, naplňuje, slyší jejich volání o pomoc a zachraňuje je. 20Hospodin chrání všechny, kdo ho milují, ale všechny ničemy vyhladí. 21Má ústa budou mluvit o Hospodinově chvále, veškeré tvorstvo bude dobrořečit jeho svatému jménu navěky a navždy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: