Sobota před 32. nedělí v mezidobí A – Joz 20, 1-9

1I promluvil Hospodin k Jozuovi: 2Promluv k synům Izraele takto: Ustanovte pro sebe útočištná města, o kterých jsem s vámi mluvil prostřednictvím Mojžíše, 3aby tam utekl vrah, který zabije člověka nedopatřením, neúmyslně. Budou vám útočištěm před krevním mstitelem. 4Vrah uteče do jednoho z těchto měst, postaví se u vchodu do městské brány a přednese starším onoho města své záležitosti. Poté jej vezmou do města k sobě, poskytnou mu místo a bude pobývat s nimi. 5A když ho bude pronásledovat krevní mstitel, nevydají toho vraha do jeho ruky, protože svého bližního zabil neúmyslně, aniž by ho někdy dříve nenáviděl. 6V onom městě bude bydlet, dokud se nepostaví před shromáždění k soudu, až do smrti velekněze, který bude v oněch dnech. Tehdy se vrah navrátí a přijde do svého města a do svého domu, do města, odkud utekl. 7Tak posvětili Kedeš v Galileji v pohoří neftalíjském, Šekem v pohoří efrajimském a Kirjat-arbu, což je Chebrón, v pohoří judském. 8A na druhé straně Jordánu na východ od Jericha přidělili Beser v pustině na rovině od pokolení Rúbenova, Rámot v Gileádu od pokolení Gádova a Gólan v Bášanu od pokolení Manasesova. 9Toto byla města určená pro všechny syny Izraele i pro příchozího, pobývajícího mezi nimi jako cizinec, aby tam mohl utéci každý, kdo nedopatřením zabil člověka. Nezemře rukou krevního mstitele, dokud se nepostaví před shromáždění.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: