Sobota před 30. nedělí v mezidobí C – Ž 65

2K tobě směřuje tichá chvála, Bože na Sijónu, tobě splníme slib. 3K tobě, jenž vyslýcháš modlitby, přichází veškeré tvorstvo. 4Naše hříšné záležitosti nás přemohly, ty nás však zprostíš přestoupení. 5Blahoslavený je ten, koho vyvolíš a komu dovolíš, aby přebýval na tvých nádvořích. Sytíme se dobrem tvého domu, tvého svatého chrámu. 6Ve své spravedlnosti k nám promlouváš činy vzbuzujícími hrůzu, Bože, naše spáso, naděje všech končin země i mořských dálav. 7Svou mocí jsi upevnil hory, opásal ses udatností. 8Tišíš hukot moří, hukot jeho vln, stejně jako halas národů. 9Obyvatele končin jímá bázeň z tvých znamení; přivádíš vše k jásotu od samého jitra až do večera. 10Navštěvuješ zemi, zahrnuješ ji hojností, činíš ji velmi bohatou. Boží proud je plný vody. Připravuješ obilí, protože jsi to tak určil. 11Napájíš její brázdy, urovnáváš její hroudy, zvláčňuješ ji hojnými dešti, žehnáš tomu, co na ní vzchází. 12Korunuješ rok svou dobrotou a tvé šlépěje přetékají tukem — 13ten kane i na stepní pastviny. I návrší se přepásávají jásotem. 14Lučiny se oděly stády, údolí jsou pokryta obilím, výskají a prozpěvují.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: