Sobota před 30. nedělí v mezidobí C – Jl 2, 12-22

12Avšak i nyní je Hospodinův výrok: Navraťte se ke mně celým svým srdcem, s postem, s pláčem a s kvílením. 13Roztrhněte svá srdce, ne svá roucha a navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, protože je milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství, slitovává se nad zlem. 14Kdo ví, snad se odvrátí, slituje a zanechá za sebou požehnání. Přídavná a litá oběť patří Hospodinu, vašemu Bohu. 15Trubte na beraní roh na Sijónu, nachystejte půst, svolejte shromáždění. 16Shromážděte lid, posvěťte shromáždění! Shromážděte starší, shromážděte děti i kojence od prsů! vyjde ženich ze své komnaty a nevěsta ze své svatební komůrky. 17Mezi předsíní a oltářem pláčou kněží, Hospodinovi služebníci. říkají: Hospodine, pohleď s lítostí na svůj lid a nevydávej své dědictví v potupu, za pořekadlo mezi pohanskými národy. Proč by měli říkat mezi národy: Kde je jejich Bůh? 18Nato Hospodin vzplál žárlivostí pro svou zemi a měl soucit se svým lidem. 19Odpověděl Hospodin a řekl svému lidu: Hle, posílám vám obilí, nové víno a olej a nasytíte se tím. Nevydám vás už v potupu mezi pohanskými národy. 20Vzdálím od vás seveřana a zaženu ho do bezvodé a zcela opuštěné země; jeho přední voj do moře východního a jeho zadní voj do moře západního. Vystoupí jeho smrad, vystoupí jeho zápach, neboť se vyvyšoval tím, co prováděl. 21Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť Hospodin vykonal velké věci. 22Nebojte se, polní zvířata, neboť stepní pastviny se zazelenaly, protože stromy přinesly ovoce, fíkovník a réva vydaly svůj výnos.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: