Sobota před 30. nedělí v mezidobí A – Dt 32, 44-47

44Mojžíš šel a promluvil všechna slova této písně k lidu, on i Jozue, syn Núnův. 45Když Mojžíš domluvil všechna tato slova k celému Izraeli, 46řekl jim: Vezměte si k srdci všechna slova, která vám dnes dosvědčuji a přikazujte svým synům, aby zachovávali a plnili všechna slova tohoto zákona. 47Vždyť to není pro vás nicotná věc, ale je to váš život; tímto způsobem prodloužíte dny v zemi, do které procházíte Jordánem, abyste ji obsadili.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: