Sobota před 3. nedělí velikonoční C – Gn 18, 1-8

1I ukázal se Abrahamovi Hospodin u Mamreho dubů, když seděl u vchodu do stanu za denního žáru. 2Když pozvedl oči a rozhlédl se, hle, tři muži stáli proti němu. Když je uviděl, běžel jim od vchodu do stanu vstříc, poklonil se k zemi 3a řekl: Panovníku, jestliže jsem nyní nalezl ve tvých očích milost, nepomíjej prosím svého otroka. 4Nechám přinést trochu vody, abyste si mohli umýt nohy, a odpočiňte si pod stromem. 5Vezmu trochu jídla, abyste se posilnili. Potom půjdete dál. Vždyť proto procházíte kolem svého otroka! Řekli: Udělej, jak jsi řekl. 6Abraham pospíchal do stanu k Sáře a řekl: Rychle zadělej tři míry jemné mouky a udělej podpopelné chleby. 7A Abraham běžel k dobytku, vzal jemné a hezké tele a dal ho mládenci, aby ho rychle připravil. 8Potom vzal máslo, mléko a tele, které připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: