Sobota před 3. nedělí po Zjevení Páně A – L 5, 27-32

27Po těchto událostech Ježíš vyšel a pohlédl na celníka jménem Lévi, sedícího v celnici, a řekl mu: „Následuj mne.“   28A on všeho zanechal, vstal a následoval ho.   29Lévi mu připravil ve svém domě velkou hostinu. Byl tam veliký zástup celníků i jiných, kteří s nimi byli u stolu.   30Farizeové a jejich učitelé Zákona reptali na jeho učedníky a říkali: „Proč jíte a pijete s celníky a hříšníky?“   31Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní.   32Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné k pokání.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: