Sobota před 3. nedělí adventní B – Abk 3, 13-19

13Vyjdeš k záchraně svého lidu, k záchraně svého pomazaného; srazíš hlavu z ničemova domu, obnažíš ho od paty až k šíji. 14Jeho vlastními šípy probodneš hlavu jeho knížat, kteří se ženou jako bouře, aby nás rozptýlili, jásají, jako by chtěli pohltit chudého v skrýši. 15Svými koňmi šlapeš po moři, množství bouřících vod. 16Zaslechl jsem to a mé nitro se chvělo, když jsem to uslyšel, mé rty se třásly, hniloba vešla do mých kostí. Třesu se, tam kde stojím, protože musím čekat do dne soužení, kdy přitáhne národ, jenž na nás vtrhne. 17I kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal výnos olivy a pole nevydala potravu, z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot, 18já se budu radovat v Hospodinu, budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. 19 Panovník Hospodin je má síla, činí mé nohy podobné laním, dává mi kráčet po návrších.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: