Sobota před 29. nedělí v mezidobí A – Ex 39, 32-43

32Tak byla dokončena všechna práce na příbytku stanu setkávání. Synové Izraele udělali všechno tak, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi; tak to udělali. 33Potom přinesli příbytek Mojžíšovi, stan i všechno jeho náčiní: jeho sponky, jeho desky, jeho závory, jeho sloupy a jeho podstavce, 34přikrývku z beraních kůží načerveno zbarvenou, přikrývku z kůží tachaších a zakrývající oponu, 35truhlu svědectví, její tyče a slitovnici, 36stůl se vším jeho náčiním, předkladný chléb, 37čistý svícen, jeho lampy, lampy v patřičném pořádku, a všechno jeho náčiní a olej ke svícení, 38zlatý oltář, olej pomazání a vonné kadidlo, oponu pro vchod do stanu, 39bronzový oltář, k němu bronzový rošt, jeho tyče a všechno jeho náčiní, nádrž a její podstavec, 40závěsy nádvoří, jeho sloupy, jeho podstavce, oponu pro bránu do nádvoří, jeho lana, jeho kolíky a všechna náčiní pro službu příbytku stanu setkávání, 41jemně tkaná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha pro kněze Árona a roucha pro jeho syny, aby sloužili jako kněží. 42Tak, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak udělali synové Izraele všechnu práci. 43Mojžíš si prohlédl všechnu práci a hle, udělali ji tak, jak Hospodin přikázal; tak udělali; a Mojžíš jim požehnal.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: