Sobota před 28. nedělí v mezidobí C – Jr 28, 1-17

1Stalo se v tomtéž roce, na počátku kralování judského krále Sidkijáše, ve čtvrtém roce, v pátém měsíci, že mi prorok Chananjáš, syn Azúrův, který byl z Gibeónu, řekl v Hospodinově domě před očima kněží a všeho lidu: 2Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Zlomím jho babylonského krále. 3Za dva roky navrátím na toto místo všechny nádoby Hospodinova domu, které vzal babylonský král Nebúkadnesar z tohoto místa a odnesl je do Babylona. 4I judského krále Jekonjáše, syna Jójakímova, a všechny judské vyhnance, kteří přišli do Babylona, navrátím na toto místo, je Hospodinův výrok, protože zlomím jho babylonského krále. 5Prorok Jeremjáš řekl proroku Chananjášovi před očima kněží a před očima všeho lidu, který stál v Hospodinově domě. 6Prorok Jeremjáš řekl: Amen! tak Hospodin učiní! Hospodin naplní tvá slova, která jsi prorokoval o navrácení nádob Hospodinova domu a všech vyhnanců z Babylona na toto místo. 7Ovšem poslouchej nyní toto slovo, které řeknu tobě i všemu lidu. 8Proroci, kteří byli přede mnou a před tebou odedávna, prorokovali proti mnohým zemím a proti velkým královstvím o válce, zlu a moru. 9Když bude prorok prorokovat o pokoji, to, že tohoto proroka opravdu poslal Hospodin, se pozná podle naplnění prorokova slova. 10Prorok Chananjáš vzal jho ze šíje proroka Jeremjáše a zlomil ho. 11Chananjáš řekl před očima všeho lidu: Toto praví Hospodin: Takto za dva roky zlomím jho babylonského krále Nebúkadnesara ze šíje všech národů. Nato šel prorok Jeremjáš svou cestou. 12Potom, co prorok Chananjáš zlomil jho ze šíje proroka Jeremjáše, stalo se k Jeremjášovi Hospodinovo slovo: 13Jdi a řekni Chananjášovi: Toto praví Hospodin: Zlomil jsi jho dřevěné, ale učiníš místo něho jho železné. 14Neboť toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Dal jsem na šíji všech těchto národů železné jho, aby otročili babylonskému králi Nebúkadnesarovi, a budou mu sloužit. Dal jsem mu i polní zvěř. 15Potom prorok Jeremjáš řekl proroku Chananjášovi: Poslouchej, Chananjáši! Hospodin tě neposlal, ale ty vzbuzuješ u tohoto lidu doufání v klam. 16Proto toto praví Hospodin: Hle, odstraním tě z povrchu země. Tento rok zemřeš, protože jsi naváděl ke vzpouře proti Hospodinu. 17V tomtéž roce, v sedmém měsíci, prorok Chananjáš zemřel.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: