Sobota před 28. nedělí v mezidobí B – Mt 15, 1-9

1Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a učitelé Zákona a řekli: 2„Proč tvoji učedníci přestupují tradici starších? Vždyť si neomývají své ruce, když jedí chléb.“ 3On jim odpověděl: „Proč i vy přestupujete Boží příkaz kvůli své tradici? 4Vždyť Bůh řekl: ‚Cti otce a matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať zemře. ‘ 5Vy však říkáte: Kdo by řekl otci nebo matce: ‚To z mého majetku, co by ti mohlo pomoci, je dar určený Bohu‘, 6ten již není povinen uctít svého otce nebo svou matku. Zrušili jste Boží slovo pro svou tradici. 7Pokrytci! Dobře o vás prorokoval Izaiáš, když říkal: 8‚ Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. 9Marně mne však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy.‘“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: