Sobota před 28. nedělí v mezidobí A – Ž 106, 1-6.19-23

1Haleluja! Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, vždyť jeho milosrdenství je věčné! 2Kdo vylíčí Hospodinovy mocné činy? Kdo rozhlásí všechnu jeho chválu? 3Blahoslavení jsou ti, kdo zachovávají právo, kdo jednají v každé době spravedlivě. 4Rozpomeň se na mě, Hospodine, pro přízeň ke svému lidu, navštiv mě svou spásou, 5abych viděl dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí tvého národa, abych se chlubil tvým dědictvím. 6Zhřešili jsme jako naši otcové, páchali jsme zlo, jednali jsme ničemně. 19Na Chorébu udělali tele a klaněli se lité modle. 20Zaměnili svou Slávu za zpodobení býka, který žere trávu. 21Zapomněli na Boha, svého zachránce, který učinil v Egyptě veliké věci, 22divy v zemi Chámově, hrůzu vzbuzující činy u Rákosového moře. 23Řekl tedy, že je vyhladí. Ale Mojžíš, jeho vyvolený, se postavil do trhliny před ním, a tak odvrátil jeho rozlícení, aby je nezničil.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: