Sobota před 28. nedělí v mezidobí A – Ex 24, 12-18

12Hospodin řekl Mojžíšovi: Vystup ke mně na horu a zůstaň tam; dám ti kamenné desky, zákon a příkaz, které jsem napsal k jejich poučení. 13Potom vstal Mojžíš i jeho služebník Jozue a Mojžíš vystoupil na Boží horu. 14Starším však řekl: Zůstaňte zde, dokud se k vám nevrátíme. Áron a Chúr jsou zde s vámi; kdo by měl nějakou záležitost, přistoupí k nim. 15Mojžíš vystoupil na horu a horu zakryl oblak. 16Na hoře Sínaj spočívala Hospodinova sláva a po šest dní ji zakrýval oblak. Sedmého dne Hospodin zavolal na Mojžíše z oblaku. 17Hospodinova sláva vypadala před očima synů Izraele jako stravující oheň na vrcholu hory. 18Mojžíš vešel do oblaku a vystoupil na horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: