Sobota před 27. nedělí v mezidobí A – J 7, 40-52

40 Když někteří ze zástupu uslyšeli tato slova, říkali: ‚To je skutečně ten Prorok.‘ 41Druzí říkali: ‚To je Mesiáš ‘, a jiní říkali: ‚Což Mesiáš přijde z Galileje? 42Neříká Písmo, že Mesiáš přijde z potomstva Davidova a z Betléma, kde žil David?‘ 43Tak vznikl v zástupu kvůli němu rozkol. 44Někteří z nich ho chtěli zajmout, ale nikdo na něho nevztáhl ruce. 45Strážci tedy přišli k velekněžím a farizeům a ti jim řekli: „Proč jste ho nepřivedli?“ 46Strážci odpověděli: „Nikdo nikdy takto nemluvil, jako mluví tento člověk.“ 47Farizeové jim odpověděli: „I vy jste svedeni? 48Uvěřil snad v něho některý z vůdců nebo z farizeů? 49Jen tento zástup, který nezná Zákon — jsou prokleti.“ 50Jeden z nich, Nikodém, který předtím přišel k němu, jim řekl: 51„Odsuzuje náš Zákon člověka, aniž ho nejprve vyslechne a zjistí, co učinil?“ 52Odpověděli mu: „Nejsi také ty z Galileje? Prozkoumej to a viz, že z Galileje prorok nepovstane.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: