Sobota před 26. nedělí v mezidobí B – Est 3, 1-15

1Po těchto událostech povýšil král Achašvéroš Hamana, syna Hamedatova, Agagovce, a povznesl jej. Ustanovil jeho křeslo nade všechna knížata, která byla s ním. 2Všichni královi otroci, kteří byli v královské bráně, klekali a klaněli se Hamanovi, protože tak o něm král přikázal. Mordokaj však neklekal a neklaněl se. 3Královi otroci, kteří byli v královské bráně, Mordokajovi říkali: Proč přestupuješ králův příkaz? 4I stalo se, když mu to říkali den co den a neuposlechl je, že to oznámili Hamanovi, aby viděli, zdali Mordokajova slova obstojí, protože jim oznámil, že je Judejec. 5Tu Haman uviděl, že Mordokaj nekleká a neklaní se mu. Haman byl naplněn zlobou. 6 Pohrdl však ve svých očích tím, že by vztáhl ruku jen na samotného Mordokaje, protože mu pověděli o Mordokajově národu. Haman chtěl vyhladit všechny Judejce, kteří byli v celém Achašvérošově království, národ Mordokajův. 7V prvním měsíci, to je v měsíci nísanu, v dvanáctém roce vlády krále Achašvéroše nechali padnout v Hamanově přítomnosti púr, to je los, ode dne ke dni a od měsíce k měsíci, až ke dvanáctému měsíci, to je k měsíci adaru. 8Nato řekl Haman králi Achašvérošovi: Je tu jeden národ, roztroušený a oddělený mezi národy ve všech provinciích tvého království. Jejich nařízení jsou odlišná od jakéhokoliv národa, královská nařízení neplní a pro krále není vhodné, aby jim dopřával odpočinutí. 9Pokud by se králi líbilo, nechť je zapsáno, aby je vyhubili. Odvážím deset tisíc talentů stříbra do rukou těm, kteří konají službu, aby je vnesli do královských pokladů. 10Tu sňal král ze své ruky prsten a podal jej Agagovci Hamanovi, synu Hamedatovu, utiskovateli Judejců. 11Král řekl Hamanovi: Je ti dáno to stříbro i ten národ, abys s ním naložil, jak je ti libo. 12Třináctého dne v prvním měsíci byli svoláni královští písaři a bylo sepsáno vše, co Haman přikázal královským satrapům a místodržitelům v každé provincii a knížatům každého národa, každé provincii jejím písmem a každému národu jeho jazykem; napsáno jménem krále Achašvéroše a pečetěno královým prstenem. 13Dopisy byly poslány prostřednictvím běžců do všech královských provincií, aby vyhladili, zabili a vyhubili všechny Judejce, mládence i starce, malé děti a ženy, v jednom dni, třináctého dne dvanáctého měsíce, to je měsíce adaru, a kořist aby jim uloupili. 14Opis toho zápisu měl být vydán jako nařízení v každé provincii; byl zveřejněn všem národům, aby byly přichystány na tento den. 15Běžci vyšli, pobízeni královým slovem. Nařízení bylo vydáno na hradě Šúšanu. Král a Haman usedli, aby pili, avšak město Šúšan upadlo ve zmatek.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: