Sobota před 26. nedělí v mezidobí A – Nu 27, 12-14

12Hospodin řekl Mojžíšovi: Vystup do tohoto pohoří Abarím a podívej se na zemi, kterou jsem dal synům Izraele. 13Až se na ni podíváš, také ty budeš připojen ke svému lidu, tak jako byl připojen tvůj bratr Áron, 14protože jste se vzepřeli mému příkazu v pustině Sinu, při sváru pospolitosti a nedosvědčili jste moji svatost pomocí vod před jejich očima. Toto jsou vody sváru v Kádeši v pustině Sinu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: