Sobota před 25. nedělí v mezidobí C – Ž 79, 1-9

1Bože, pohanské národy pronikly do tvého dědictví, poskvrnily tvůj svatý chrám, Jeruzalém obrátily v sutiny. 2Mrtvoly tvých otroků přenechaly za potravu nebeskému ptactvu, těla tvých věrných zemské zvěři, 3jejich krev prolévaly kolem Jeruzaléma jako vodu a nebylo, kdo by pohřbíval. 4Stali jsme se předmětem potupy pro své sousedy, posměchu a pošklebků pro své okolí. 5Až dokdy, Hospodine? Budeš se stále hněvat? Bude tvá žárlivost plát jako oheň? 6Vylej svou zlobu na národy, které tě neznají; na království, která nevzývají tvé jméno, 7neboť pozřely Jákoba a zpustošily jeho nivy. 8Nepřipomínej nám dřívější viny; pospěš, předejdi nás svým slitováním, vždyť jsme zcela zubožení! 9Pomoz nám, Bože, naše spáso, pro slávu svého jména! Vysvoboď nás a pro své jméno nás zprosti našich hříchů!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: