Sobota před 24. nedělí v mezidobí B – Př 21, 1-17

1Královo srdce je v Hospodinově ruce jako proudy vody, nakloní ho, kamkoli se mu zalíbí. 2 Člověku připadá správná každá jeho cesta, avšak srdce zkoumá Hospodin. 3 Jednat podle spravedlnosti a práva je Hospodinu milejší nežli oběť. 4Povýšené oči a pýcha srdce, lampa ničemů, je hřích. 5Plány jsou pilnému jenom ku prospěchu, ale každý, kdo je ukvapený, dojde jenom nouze. 6Poklady získané lživým jazykem jsou pomíjivou nicotou těch, kdo usilují o smrt. 7Ničemy odvleče jejich násilí, neboť odmítali jednat podle práva. 8Cesta člověka obtíženého vinou je pokřivená, ale skutky čistého jsou správné. 9Lepší je bydlet v koutě na střeše nežli společně v domě se svárlivou ženou. 10Duše ničemy dychtí po zlu, jeho bližní nenajde v jeho očích slitování. 11Když je posměvač pokutován, prostoduchý zmoudří, když je moudrý přiváděn k porozumění, přijme poznání. 12Spravedlivý pozoruje dům ničemy, vrhá ničemy do zla. 13Kdo zavírá své ucho před voláním chudého o pomoc, bude také volat, a nebude mu odpovězeno. 14Tajný dar utiší hněv, úplatek ve skrytu i silnou zlobu. 15Jednat podle práva je radostí pro spravedlivého, ale zkázou pro zločince. 16Člověk, který zabloudí z cesty porozumění, bude odpočívat ve shromáždění nebožtíků. 17Kdo miluje radovánky, bude nuzným člověkem, kdo miluje víno a olej, nezíská bohatství.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: