Sobota před 23. nedělí v mezidobí B – Mt 15, 21-31

21Ježíš odtamtud vyšel a odebral se do končin Týru a Sidónu. 22A hle, z těch končin vyšla nějaká kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Mou dceru zle trápí démon.“ 23Ale on jí neodpověděl ani slovo. I přistoupili k němu jeho učedníci a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí!“ 24On řekl: „Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z domu Izraele.“ 25Ona však přišla, klaněla se mu a říkala: „Pane, pomoz mi!“ 26On odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ 27Ona řekla: „Ano, Pane, ale vždyť i psi jedí z drobtů, které padají se stolu jejich pánů.“ 28Tehdy jí Ježíš odpověděl: „Ó ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera uzdravena. 29A přecházeje odtamtud, prošel Ježíš kolem Galilejského moře, vystoupil na horu a posadil se tam. 30Tu k němu přišly veliké zástupy, které měly s sebou chromé, slepé, zmrzačené, němé a mnohé jiné. Položili mu je k nohám a on je uzdravil, 31takže zástup užasl, když viděl, že němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí; i vzdali chválu Bohu Izraele.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: