Sobota před 23. nedělí v mezidobí A – Ž 149

1Haleluja! Zpívejte Hospodinu novou píseň, jeho chválu v shromáždění věrných! 2Ať se Izrael raduje ze svého Tvůrce, ať synové Sijónu jásají nad svým králem! 3Ať chválí tancem jeho jméno, ať ho opěvují s tamburínou a lyrou. 4Hospodin má zalíbení ve svém lidu, pokorné ozdobí spásou. 5Věrní ať se radují v slávě, ať jásají ve svých leženích. 6Ať svým hrdlem vyvyšují Boha — s oboustranným mečem v rukách 7— aby vykonali pomstu nad pohany, tresty nad národy, 8aby řetězy spoutali jejich krále a jejich slovutné železnými okovy, 9aby na nich vykonali soud, jak byl zapsán. Je to čest pro všechny jeho věrné. Haleluja!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: