Sobota před 22. nedělí v mezidobí C – Ž 81, 1.10-16

2Jásejte Bohu, naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu! 11Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země. Otevři ústa a naplním je! 12Ale můj lid mě neposlechl, Izrael se mi nepodvolil. 13Tak jsem je vydal umíněnosti jejich srdce. Ať si jdou za svými plány. 14Kdyby mě můj lid poslouchal, kdyby Izrael chodil po mých cestách, 15brzy bych pokořil jeho nepřátele a obrátil bych svou ruku proti jeho protivníkům. 16Ti, kdo nenávidí Hospodina, by mu lichotili; jejich čas by byl věčně. 17Krmil by ho tou nejlepší pšenicí a sytil bych tě medem ze skály.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: