Sobota před 22. nedělí v mezidobí C – Mt 20, 20-28

20Tehdy k Ježíšovi přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a o něco ho žádala. 21On jí řekl: „Co chceš?“ Řekla mu: „Ustanov, aby ve tvém království tito dva moji synové usedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ 22Ježíš odpověděl: „Nevíte, co žádáte. Můžete pít kalich, který mám pít já?“ Řekli mu: „Můžeme.“ 23Řekl jim: „Můj kalich sice pít budete, ale není mou věcí, abych dal někomu usednout po mé pravici a po  levici, neboť tam usednou ti, pro které je to připraveno od mého Otce.“ 24Když to uslyšelo těch deset, rozhořčili se na ty dva bratry. 25Ježíš si je zavolal a řekl: „Víte, že vládci národů panují nad nimi a velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. 26Mezi vámi tomu tak nebude; ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem; 27a kdo by chtěl být mezi vámi první, bude vaším otrokem. 28Stejně jako Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: