Sobota před 22. nedělí v mezidobí B – Oz 3, 1-5

1Hospodin mi řekl: Znovu jdi a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici, jako Hospodin miluje syny Izraele, ačkoliv se obracejí k jiným bohům a milují hrozinkové koláče. 2Koupil jsem si ji tedy za patnáct šekelů stříbra a chómer a létech ječmene. 3Řekl jsem jí: Pobývej se mnou po mnoho dní. Nesmilni a neměj styk s mužem a ani já nevejdu k tobě. 4Neboť po mnoho dní budou synové Izraele pobývat bez krále, bez knížete, bez obětního hodu, bez posvátného sloupu, bez efódu a domácích bůžků. 5Potom se synové Izraele navrátí a budou hledat Hospodina, svého Boha, a svého krále Davida. V posledních dnech se s třesením obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: