Sobota před 21. nedělí v mezidobí C – L 6, 1-5

1Stalo se, žedruhou sobotu procházel obilím a jeho učedníci trhali a jedli klasy, které mnuli rukama. 2Někteří pak z farizeů řekli: „Proč děláte, co se v sobotu dělat nesmí?“ 3Ježíš jim odpověděl: „Cožpak jste nečetli, co udělal David, když vyhladověl, on i ti, kdo byli s ním? 4Jak vešel do Božího domu a vzal chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě samotných kněží, jedl je a dal i těm, kdo byli s ním?“ 5A říkal jim: „Syn člověka je také pánem soboty.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: