Sobota před 21. nedělí v mezidobí C – Jr 1, 1-3.11-19

1Slova Jeremjáše, syna Chilkijášova, z kněží, kteří byli v Anatótu v zemi Benjamín, 2ke kterému se stalo Hospodinovo slovo ve dnech judského krále Jóšijáše, syna Amónova, ve třináctém roce jeho kralování 3a stávalo se ve dnech judského krále Jójakíma, syna Jóšijášova, až do konce jedenáctého roku vlády judského krále Sidkijáše, syna Jóšijášova, až do vystěhování Jeruzaléma v pátém měsíci toho roku. 11Stalo se ke mně Hospodinovo slovo: Co vidíš, Jeremjáši? Řekl jsem: Vidím prut mandlovníku. 12Hospodin mi řekl: Dobře jsi viděl, protože bdím nad svým slovem, abych ho uskutečnil. 13Stalo se ke mně Hospodinovo slovo podruhé: Co vidíš? Řekl jsem: Vidím kouřící hrnec, obrácený sem od severu. 14Hospodin mi řekl: Od severu se bude valit zlo na všechny obyvatele země, 15neboť hle, já volám všechny čeledě severních království, je Hospodinův výrok. Přijdou a každé si postaví trůn u vstupu do bran Jeruzaléma, proti všem jeho hradbám okolo i proti všem judským městům. 16A nad nimi vyslovím svůj rozsudek za všechno jejich zlo, že mě opustili a pálili oběti jiným bohům a klaněli se dílu svých rukou. 17Ty však přepásej svá bedra, vstaň a mluv proti nim všechno, co ti já přikáži. Netřes se před nimi, jinak tě roztřesu strachem z nich. 18A já, hle, dal jsem tě dnes za opevněné město, za železný sloup a za bronzové hradby proti celé té zemi, proti judským králům a proti jejím knížatům, proti jejím kněžím i proti lidu země. 19Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, protože já jsem s tebou, je Hospodinův výrok, abych tě vysvobodil.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: