Sobota před 21. nedělí v mezidobí A – Gn 50, 15-26

15Když Josefovi bratři viděli, že je jejich otec mrtev, řekli si: Co když na nás Josef zanevře a zcela nám odplatí všechno to zlo, které jsme mu způsobili? 16Vzkázali tedy Josefovi: Tvůj otec před svou smrtí přikázal: 17Josefovi řekněte toto: Ach odpusť, prosím, svým bratrům přestoupení a jejich hřích, neboť ti způsobili zlo; tak odpusť, prosím, otrokům Boha tvého otce jejich přestoupení. Když mu to řekli, Josef se rozplakal. 18Pak přišli také jeho bratři, padli před ním a řekli: Hle, jsme tvoji otroci. 19Ale Josef jim odpověděl: Nebojte se. Cožpak jsem na místě Boha? 20Vy jste proti mně sice zamýšleli zlo, Bůh to však zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je dnes, aby zachoval při životě početný lid. 21A tak se už nebojte. Já se budu starat o vás i o vaše malé děti. Tak je utěšoval a mluvil k jejich srdci. 22Josef pak pobýval v Egyptě, on i dům jeho otce; a Josef žil sto deset let. 23Josef viděl Efrajimovy syny do třetí generace. Také synové Makíra, syna Manasesova, se narodili na Josefova kolena. 24Pak Josef řekl svým bratrům: Já umírám, ale Bůh vás jistě navštíví a vyvede vás z této země do země, kterou přisáhl dát Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. 25A zapřisáhl syny Izraelovy slovy: Bůh vás jistě navštíví, a pak odsud vyneste mé kosti. 26A Josef zemřel ve věku sto deseti let. Balzamovali ho a položili do rakve v Egyptě.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: