Sobota před 20. nedělí v mezidobí C – Ž 80, 1-2.8-19

2Pastýři Izraele, naslouchej! Ty, jenž vodíš Josefa jako ovce, jenž trůníš na cherubech, zaskvěj se. 8Bože zástupů, navrať nás zpět! Rozjasni svou tvář a budeme zachráněni. 9Vyjmul jsi vinnou révu z Egypta, vyhnal jsi pohanské národy a zasadil jsi ji. 10Připravil jsi pro ni vše. Zapustila své kořeny a naplnila zemi. 11Přikryla hory svým stínem, její větvoví bylo jako nejvyšší cedry. 12Vyhnala své ratolesti až k moři a své větve k řece. 13Proč jsi pobořil její zdi? Teď z ní trhá každý, kdo jde kolem. 14Rozrývá ji kanec z lesa, spásá ji polní havěť. 15Bože zástupů, navrať se, shlédni z nebes a pohleď; a postarej se o tu révu, 16o kmen, který zasadila tvá pravice, o výhonek, který sis vypěstoval. 17Je spálena ohněm, je porubaná — od tvé výhrůžné tváře hynou! 18Budiž tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad synem člověka, kterého sis vypěstoval. 19My se tě nepustíme, zachovej nás při životě a budeme vzývat tvé jméno.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: