Sobota před 2. nedělí po Zjevení Páně C – L 11, 14-23

14Ježíš vyháněl démona, a ten byl němý. Stalo se, když ten démon vyšel, že němý promluvil, a zástupy užasly. 15Někteří z nich však řekli: „V moci Belzebula, vládce démonů, vyhání démony!“ 16Jiní ho zkoušeli tím, že od něho žádali znamení z nebe. 17 Protože znal jejich myšlenky, řekl jim: „Každé království samo proti sobě rozdělené pustne a dům rozdělený proti domu padá. 18Je-li tedy také Satan proti sobě rozdělen, jak bude moci obstát jeho království? Neboť říkáte, že vyháním démony Belzebulem. 19Jestliže já vyháním démony v moci Belzebula, v čí moci je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. 20Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. 21Když plně ozbrojený silák střeží svůj palác, je jeho majetek v bezpečí. 22Přijde-li však silnější než on a přemůže ho, vezme mu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí. 23Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: