Sobota před 2. nedělí po Zjevení Páně C – Jr 4, 1-4

1Jestliže se, Izraeli, navrátíš, je Hospodinův výrok, jestliže se navrátíš ke mně, a jestliže z mé přítomnosti odstraníš své ohavné modly a nebudeš se toulat, 2ale budeš přísahat: Jakože živ je Hospodin! — pravdivě, podle práva a spravedlivě — potom si jím budou žehnat národy a jím se budou chlubit. 3Neboť toto praví Hospodin judským mužům a Jeruzalému: Zorejte si úhor a nezasévejte do trní! 4Obřežte se pro Hospodina a odstraňte předkožky svého srdce, judští muži a obyvatelé Jeruzaléma. Jinak můj hněv vyšlehne jako oheň, vzplane a kvůli vašim zvráceným činům neuhasne.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: