Sobota před 2. nedělí adventní A – J 1, 19-28

19Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a Levity, aby se ho zeptali: „Kdo jsi ty?“   20I vyznal a nezapřel; vyznal: „Já nejsem Mesiáš.“   21Zeptali se ho: „Co tedy? Jsi Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“   22Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co říkáš sám o sobě?“   23Řekl: „Já jsem hlas volajícího v pustině: ‚Vyrovnejte Pánovu cestu‘, jak řekl prorok Izaiáš.“   24Ti poslaní byli z farizeů.   25I zeptali se ho: „Proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?“   26Jan jim odpověděl: „Já křtím ve vodě, ale uprostřed vás stojí ten, koho vy neznáte:   27To je ten, který přichází za mnou, který byl přede mnou; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek jeho sandálu.“   28Tyto věci se udály v Betanii za Jordánem, kde Jan křtil.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: