Sobota před 18. nedělí v mezidobí C – Oz 10, 1-15

1Izrael je rozbujelá réva, která vydává hojné ovoce. Čím více měl ovoce, tím více nadělal oltářů, čím lépe se dařilo jeho zemi, tím více dávali do pořádku posvátné sloupy. 2Jejich srdce je rozdělené, nyní ponesou vinu. On rozbije jejich oltáře, zničí jejich posvátné sloupy. 3Vždyť teď říkají: Nemáme krále! Protože jsme se nebáli Hospodina, co pro nás může udělat král? 4Vyslovují prázdná slova, falešně přísahají a uzavírají smlouvy, takže právo bují na brázdách pole jako jedovatý plevel. 5Obyvatelé Samaří se strachují o betávenské tele. Jeho lid bude nad ním truchlit, jeho žreci budou naříkat nad ním, nad jeho slávou, protože se od něho odstěhovala. 6Také to tele bude odneseno do Asýrie jako dar mocnému králi. Efrajima se zmocní hanba, Izrael se bude stydět za své rozhodnutí. 7Samaří i jeho král zahyne jako pěna na povrchu vody. 8Návrší Ávenu, hřích Izraele, budou zničena. Na jejich oltářích vyroste trní a bodlák. Tehdy řeknou horám: Přikryjte nás! A kopcům: Padněte na nás. 9Ode dnů Gibeje jsi hřešil, Izraeli, tam zůstali stát. Nedostihne je v Gibeji válka proti vzpurným synům? 10Podle své touhy je budu káznit; shromáždím proti nim národy, až budou spoutáni pro svoji dvojí vinu. 11Efrajim byl jhu navyklá jalovice, která ráda mlátí. Já jsem položil jho na její krásnou šíji. Zapřáhnu Efrajima, Juda bude orat, Jákob bude vláčet. 12Zasévejte si pro spravedlnost, sklízejte podle milosrdenství, zorejte si úhor! Je čas hledat Hospodina, dokud nepřijde a nezavlaží vás spravedlností. 13Orali jste ničemnost, sklidili jste zvrácenost, jedli jste ovoce podvodu. Protože jsi doufal ve svou cestu, ve množství svých hrdinů, 14povstane válečná vřava proti tvému lidu a všechny tvoje pevnosti budou zničeny. Jako Šalman zničil Bét-arbél v den boje, kdy byly rozdrceny matky se syny, 15tak učiním s vámi, Bét-ele, za vaše strašné zlo. Za rozbřesku jistě izraelský král zahyne.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: