Sobota před 17. nedělí v mezidobí C – Oz 1,11 – 2,15

2Synové Judy i synové Izraele budou společně shromážděni, ustanoví si jednoho předáka a vyjdou ze země, neboť velký bude den Jizreelu. 3Řekněte svým bratrům: Můj lide a svým sestrám: Omilostněná. 4Veďte při se svou matkou, veďte, protože ona ne mou ženou a já nejsem jejím mužem. od sebe odstraní svá smilstva a znaky svého cizoložství zprostřed svých prsů. 5Jinak ji svléknu do naha a vystavím ji, jak byla v den svého zrodu; proměním ji, že bude jako pustina, učiním ji podobnou bezvodé zemi a nechám ji zemřít žízní. 6Ani nad jejími syny se neslituji, protože jsou to synové smilstva. 7Protože jejich matka smilnila, nestydatě jednala ta, jež je počala. Vždyť říkala: Půjdu za svými milenci, kteří mi dávají chléb a vodu, vlnu a len, olej a nápoj. 8Proto hle, zatarasím její cestu trním, zazdím ji zdí, aby nenašla své stezky. 9Bude honit své milence, ale nedostihne je, bude je hledat, ale nenajde je. Pak řekne: Půjdu a navrátím se ke svému prvnímu muži, protože tehdy mi bylo lépe než nyní. 10Neví, že já jsem jí dával obilí, nové víno i olej a rozmnožil jsem jí stříbro a zlato, které oni použili pro Baala. 11Proto si vezmu zpět své obilí v jeho době i své nové víno v jeho určený čas; odejmu svoji vlnu a svůj len, které měly zakrývat její nahotu. 12Nyní odhalím její hanbu před očima jejích milenců a nikdo ji nevysvobodí z mé ruky. 13Ukončím všechny její oslavy, její každoroční svátky, její novoluní, její soboty — všechny její určené svátky. 14Zpustoším její révu a její fíkovníky, o nichž říkala: To je moje mzda, kterou mi dali moji milenci. Proměním je v houštinu a bude je požírat polní zvěř. 15Navštívím ji s trestem za dny baalů, kdy jim obětovala, zdobila se svými náušnicemi a šperky, chodila za svými milenci, ale na mě zapomněla, je Hospodinův výrok. 16Ale hle, já ji přivábím, přivedu ji do pustiny a budu mluvit k jejímu srdci.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: