Sobota před 17. nedělí v mezidobí B – Ž 14

1Blázen si v srdci říká: Bůh není. Lidé jednají zvráceně, páchají ohavné činy. Není, kdo by činil dobro. 2Hospodin shlíží z nebes na lidské syny, aby viděl, zda je někdo rozumný, zda někdo hledá Boha. 3Všichni se společně odvrátili a jsou zvrácení. Není, kdo by činil dobro, není ani jednoho. 4Opravdu tomu nerozumí nikdo z činitelů nepravosti, kteří pojídají můj lid, jako by jedli chléb, a kteří k Hospodinu nevolají? 5 Jednou se budou třást strachem, neboť Bůh je s pokolením spravedlivých. 6Radu chudého zesměšňujete, avšak Hospodin je jeho útočiště. 7Kéž by byla Izraeli dána spása ze Sijónu! Až Hospodin změní úděl svého lidu, bude Jákob jásat, Izrael se bude radovat!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: